Stimulační programy

ilustrace

Stimulační programy jsou určený pro předškoláky a pro malé školáky, kteří mají problémy s počátečním osvojováním si čtení, psaní a počítání.

ilustrace

Neuro - vývojová stimulace (NVS)

NVS ve školní praxi tvoří Neuro-vývojová terapie (NVT), kdy se snažíme vyřešit příčinu mnoha problémů učení a chování. Testy i cviky vychází z psychomotorického vývoje dítěte. NVT je možno použít u dětí od 4 let. Cvičení, resp. stimulace, je založena na jednoduchých cvicích, které napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy, čímž mozek stimulujeme, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla.

ilustrace

Co jsou primární reflexy:

 • v prvních měsících života dítěte mají vrozené primární reflexy za úkol zajistit životně důležité funkce
 • v prvních šesti, nejpozději dvanácti měsících vyhasínají a jsou nahrazeny vyššími mozkovými funkcemi
 • pokud přetrvává několik primárních reflexů, může to ovlivnit další neurologický vývoj, tzn. smyslové vnímání, rovnováhu, koordinaci pohybů a schopnost učení
 • případné postižení i jen jedné funkce, negativně ovlivňuje i ostatní funkce
 • proto kvůli primárním reflexům děti ve svém vývoji zaostávají a mají i problémy se čtením, psaním, symptomy ADHD a ADD, dyslexii, dyspraxii, logopedické a ortoptické vady, vertebrogenní potíže (bolesti zad), neurózy, chronickou únavu, autismus, anorexii a bulimii
 • problémy způsobené primárními reflexy mohou přetrvávat i do dospělosti, někteří dospělí pak například špatně zvládají stres každodenního života


ilustrace

Možné symptomy přetrvávajících primárních reflexů u dětí:

 • pozdě mluví (po 18 měsících)
 • pomočování i po dovršení 5 let věku
 • cucá palec až do 5 let nebo déle
 • problém naučit se oblékat (knoflíčky, tkaničky apod.)
 • problém naučit se jezdit na kole
 • strach z výšky, problémy s rovnováhou
 • nedokáže sedět v klidu (až do věku 11-12 let)
 • problém naučit se číst a/nebo psát
 • špatná koordinace oko-ruka, špatná vizuální percepce
 • píše s nataženou rukou nebo křečovitým držením tužky
 • píše s tváří opřenou o desku stolu nebo si podpírá hlavu rukou
 • často sedí na patách nebo na jedné skrčené noze
 • zakrývá si jedno oko rukou
 • nejasná laterální preference rukou přetrvávající po 8 roku věku
 • problémy s koordinací při tělesných cvičeních (např. u kotoulů, stoji na rukou, šplhu na laně aj.)
 • problémy naučit se hodiny
 • problémy řeči a artikulace
 • začarovaný kruh hyperaktivity a únavy
 • hypotonus nebo hypertonus svalů, problémy s držením těla
 • přecitlivělost na světlo a nebo na zvuky
 • a další
ilustrace

Jak neuro-vývojová stimulace probíhá:

 • při první návštěvě se testují přetrvávající primární reflexy a obdržíte soubor cvičení na jeden měsíc, které se s dítětem cvičí každý den cca 10 min
 • stimulace probíhá 10 měsíců. Jednou za měsíc probíhá kontrola stavu cvičení a konzultace k další sestavě cviků
 • je velmi důležité cvičit pravidelně a celou terapii dokončit
 • aktivita přetrvávajících primárních reflexů se cvičením přirozeně potlačuje a mizí související potíže
 • na počátku terapie se mohou stávající obtíže mírně zhoršit, protože cvičením se nejdříve odbourávají špatné pohybové a reflexní stereotypy a až poté se mohou cvičením vyvinout správné fyzické a psychické reakční vzory
Diagnostika před zahájením programu 1 000 Kč
Součástí diagnostiky je konzultace k výsledkům a z nich plynoucích doporučení.  
Cena jednotlivých lekcí 700 Kč
Příplatek za víkendové lekce 300 Kč
   
Ceny platné od 1. 1. 2024. Platba pouze v hotovosti.

Na další otázky Vám ráda odpovím:

Grafomotorický nácvik

Jestliže úroveň grafomotorických dovedností neodpovídá v předškolním věku věkové normě, doporučuje se zahájit grafomotorický nácvik, který pomůže dítěti rozvinout jemnou motoriku a psychické funkce potřebné pro psaní a kreslení.

ilustrace

Co je grafomotorika:

 • soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinace oka a ruky
 • grafomotorický nácvik zahrnuje cviky, které poskytují průpravu ke správnému psaní a přispívají k lepšímu ovládání tužky
 • předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvořilo správný úchop a bylo na určitém stupni vývoje grafomotoriky. Méně rozvinutá grafomotorika může později negativně ovlivnit výuku psaní
ilustrace
ilustrace

Méně rozvinuté grafomotorické dovednosti v předškolním věku:

 • dítě se kreslení vyhýbá, nevezme spontánně tužku do ruky, kreslí, jen když musí
 • dítě kreslí, ale kresba je pouze schematická, kresebné prvky se opakují, kreslí „stále to samé“
 • méně koordinuje pohyb ruky po papíře, tlačí na tužku, nedrží tužku správně v tzv. špetkovitém úchopu
 • v sedu je zkroucené, příp. leží na stole, nevydrží dlouho sedět, je neklidné a rychle se unaví
 • kresba je proporčně nevyvážená, některé části jsou velké, jiné nepřiměřeně malé
 • škrtá, překresluje, nezvládne vést plynulou linku
 • dále si je třeba všímat úrovně hrubé motoriky, jemné motoriky ruky a mluvidel a laterální preference (dominance ruky a oka)
ilustrace

Jak nácvik grafomotoriky probíhá:

 • grafomotorický nácvik probíhá pouze jako individuální, lekce upravuji dle potřeb každého dítěte
 • ideální je absolvovat první vyšetření během jarních měsíců, rok před nástupem do ZŠ, tzn. v pěti letech (příp. šesti letech)
 • cvičení se provádí každý den po dobu 10 - 20 minut. Pořadí jednotlivých činností je nutné dodržovat
 • během první schůzky provedu orientační diagnostiku schopností, které jsou nutné k rozvoji grafomotoriky a zpravidla doporučím fyzioterapeutická cvičení (před samotným nácvikem je třeba dostatečně rozvinout hrubou motoriku, správné držení těla, uvolnit velké klouby a pletenec ramenní)
 • cvičení se provádí každý den po dobu 10 - 20 minut. Pořadí jednotlivých činností je nutné dodržovat
ilustrace
Diagnostika před zahájením programu 1 000 Kč
Součástí diagnostiky je konzultace k výsledkům a z nich plynoucích doporučení.  
Cena grafomotoriky:  
prvních 5 lekcí: 800 Kč/lekce
dalších 5 lekcí: 600 Kč/lekce
Cena grafomotoriky pro platbu předem:  
prvních 5 lekcí: 700 Kč/lekce
dalších 5 lekcí: 500 Kč/lekce
Příplatek za víkendové lekce 300 Kč
   
Ceny platné od 1. 1. 2024. Platba pouze v hotovosti.

Na další otázky Vám ráda odpovím:

Stimulační program MAXÍK

Propracovaný stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou, ale také pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří.

ilustrace

Program je zaměřený na:

 • nácvik nových pohybových stereotypů
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • grafomotorické dovednosti: kvalitní pohyblivost všech kloubů, které jsou potřebné k nácviku psaní, správné sezení a úchop psacího náčiní
 • zjištění úrovně řečových dovedností
posilování funkcí v těchto oblastech:
 • zraková a sluchová oblast
 • oblast prostorové orientace
 • oblast intermodality - schopnost přepínat mezi různými způsoby(mody) smyslového vnímání (vytváření spojení mezi zrakovými, sluchovými a prostorovými podněty)
 • oblast seriality – potíže se ve škole projevují problémy se správným pořadím písmen ve slově a slov ve větě, při čtení i psaní, pořadí číslic v početních úkolech
ilustrace
ilustrace

Jak program MAXÍK probíhá:

 • program se skládá z 15 lekcí a je rozdělen do bloků, v nichž jsou opakující se úkoly sestaveny pro posilování výše uvedených složek
 • program zahajuji diagnostikou, kdy posoudím aktuální úroveň hrubé a jemné motoriky, grafomotorických dovedností, řeči, zrakového a sluchového vnímání, koncentrace pozornosti
 • cvičení se provádí každý den po dobu 10 - 20 minut. Pořadí jednotlivých činností je nutné dodržovat
 • při každé návštěvě společně zhodnotíme dosavadní průběh nácviku, vysvětlíme si metodiku a postup práce, rodiče obdrží navazující materiály k domácímu procvičování

Cílem tohoto programu není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon.

Diagnostika před zahájením programu 1 000 Kč
Součástí diagnostiky je konzultace k výsledkům a z nich plynoucích doporučení.  
Cena jednotlivých lekcí 700 Kč
v ceně materiály pro procvičování  
Příplatek za víkendové lekce 300 Kč
   
Ceny platné od 1. 1. 2024. Platba pouze v hotovosti.

Na další otázky Vám ráda odpovím: