Reedukace a konzultace

ilustrace

Cílem reedukace výukových potíží je odstranit v co největší míře obtíže dítěte. V rámci reedukačních hodin se zaměřuji na to, aby dítě dokázalo správně číst a porozumět čtenému textu, správně psát, počítat.

ilustrace

Jak reedukace probíhá

 • s dítětem procvičuji sluchové a zrakové vnímání, vizuomotorickou koordinaci, pravolevou orientaci
 • speciálním způsobem se trénuje čtení, procvičují se gramatická pravidla a jejich aplikace v písemném projevu
 • nejedná se však o doučování
Reedukace probíhá různými způsoby (dle dohody):

Individuální reedukace

Jak individuální reedukace probíhá:

 • dítě dochází zpravidla jednou týdně na výukovou hodinu
 • pracuje se individuálně
 • program reedukace je sestaven dle potřeb dítěte
 • tuto variantu preferuji u dětí s hlubšími potížemi ve čtení a psaní
ilustrace
Cena za reedukaci: 300 Kč/30 min
  400 Kč/45 min
Příplatek za víkendové konzultace: 200 Kč
   
Ceny platné od 1. 1. 2024. Platba pouze v hotovosti.

Na další otázky Vám ráda odpovím:

Pravidelné konzultace

ilustrace

Jak pravidelná konzultace probíhá:

 • rodiče s dítětem dochází jednou za 2 - 4 týdny na konzultaci
 • jsou probrány postupy domácí nápravy, zadány úkoly, rodiče pracují s dítětem doma
 • tato varianta je vhodná u mírnějších výukových potíží ve čtení a psaní a dále u nápravy potíží v matematice, kdy je nutná každodenní intenzivní domácí práce s dítětem cca 10-15 minut
ilustrace
Opakující se konzultace a kontroly: 700 Kč
(za 2-4 týdny)  
Příplatek za víkendové konzultace: 200 Kč
   
Ceny platné od 1. 1. 2024. Platba pouze v hotovosti.

Na další otázky Vám ráda odpovím:

Jednorázové konzultace

Jak jednorázová konzultace probíhá:

 • konzultační hodiny pro rodiče, kteří preferují práci s dítětem doma, bez další spolupráce se speciálním pedagogem
 • vysvětlíme si základní postup domácí nápravy, seznámíte se s vhodnými pomůckami, pracovními listy, atd.
ilustrace
Cena jednorázové konzultace: 700 Kč
   
Příplatek za víkendové konzultace: 200 Kč
   
Ceny platné od 1. 1. 2024. Platba pouze v hotovosti.

Na další otázky Vám ráda odpovím: