Speciálně pedagogická diagnostika

ilustrace

Preferuji individuální práci s dítětem, otevřenou komunikaci a úzkou spolupráci rodič – dítě – speciální pedagog.

ilustrace

Diagnostika školní zralosti

Poskytuji kompletní a objektivní hodnocení připravenosti dětí pro vstup do školního prostředí. Vyšetření probíhá cca 1,5 hodiny krátkým povídáním s dítětem a rodičem, pak již pracuji samostatně s dítětem.

Vyšetření zahrnuje:

 • diagnostiku hrubé a jemné motoriky
 • diagnostiku grafomotoriky, vizuomotoriky 
 • zjištění laterality
 • diagnostiku sluchového a zrakového vnímání, početních představ
 • zjištění úrovně řečových dovedností
 • posouzení pracovní zralosti a emocionálně - sociální zralosti
ilustrace

Součástí diagnostiky je konzultace k výsledkům a z nich plynoucích doporučení.

Cena za vyšetření 1 500 Kč
Zpráva z vyšetření 500 Kč
(na vyžádání)  
Příplatek za expresní termín do 10 dnů 1 000 Kč
Příplatek za diagnostiku o víkendech 500 Kč
   
Ceny platné od 1. 1. 2024. Platba pouze v hotovosti.

Na další otázky Vám ráda odpovím:

Diagnostika výukových potíží u dětí od 1. do 9. třídy ZŠ

 Vyšetření probíhá cca 2-2,5 hodiny krátkým povídáním s dítětem a rodičem, pak již pracuji samostatně s dítětem, kde se zaměřuji na čtení, psaní a matematiku.

Výukové potíže se mohou projevovat ve:

ilustrace knihy čtení

 • dítě čte příliš pomalu nebo naopak rychle, ale s velkým počtem chyb
 • slova komolí, domýšlí, nejprve přečte slovo potichu a teprve pak vysloví, zaměňuje hlásky, nedodržuje intonaci atd.
 • čtení s vyhýbá, často nerozumí obsahu čteného textu

ilustrace pastelka psaní

 • písmo není úpravné, dítě nedodržuje sklon a velikost písma, píše mimo řádek
 • písmena a číslice zapisuje nestandardně (např. od spodní linky)
 • často škrtá a přepisuje
 • nezapisuje diakritiku, délku samohlásek
 • vynechává písmena nebo celá slova
 • zaměňuje tvarově podobná písmena, zrcadlově otáčí písmena
 • opakuje pravopisné chyby v diktátu, i když pravopis ústně ovládá

ilustrace pastelka matematice

dítě např. chybuje ve čtení a psaní číslic (např. číslice zrcadlově otáčí)

 • zaměňuje znaménka + a –
 • neorientuje se v řadách čísel (nepamatuje si číselné řady vzestupně a sestupně)
 • vázne počítání s přechodem přes deset, stále počítá na prstech
 • volí „vlastní“ postupy při počítání, plete se, počítání je pomalé
 • nemůže si zapamatovat násobilku, nechápe princip dělení
 • plete si jednotky, desítky, připadně. je nerozlišuje
 • má potíže porozumět slovní úloze
 • stále nemá usazené pojmy „před“ a „po“, nepamatuje si měsíce, jejich posloupnost, má problém s poznáváním analogových hodin, plete si pravou a levou stranu, atd.
ilustrace

Součástí diagnostiky je konzultace k výsledkům a z nich plynoucích doporučení.

Cena za vyšetření 1 800 Kč
(pro 1.-5. třídu)  
Cena za vyšetření 2 000 Kč
(pro 6.-9. třídu)  
Zpráva z vyšetření 700 Kč
(na vyžádání)  
Příplatek za expresní termín do 10 dnů 1 000 Kč
Příplatek za diagnostiku o víkendech 500 Kč
   
Ceny platné od 1. 1. 2024. Platba pouze v hotovosti.

Na další otázky Vám ráda odpovím: